PROMOCJE

------------------------
Pokaż wszystkie

NOWOŚCI

------------------------
Pokaż wszystkie

POLECAMY

Jakość świadczenia, gwarancja i procedura reklamacyjna.

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną.

2. Ponadto Sprzedawca (Gwarant) udziela gwarancji, w ramach której zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe funkcjonowanie sprzedawanych przez siebie towarów, z zastrzeżeniem wyłączeń towarów bądź ich elementów określonych w Karcie Gwarancyjnej, na podanych poniżej warunkach (treść Karty Gwarancyjnej):
– Gwarant oświadcza, że niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium RP.
– Gwarant zapewnia Kupującemu w okresie gwarancyjnym dokonywanie napraw towaru lub jego wymianę na towar wolny od wad. Wszelkie wadliwe towary lub ich części, które wymieniono na nowe, stają się z chwilą dokonania wymiany własnością Gwaranta.
– Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu realizacji uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji, przy czym Gwarant może wymienić towar na nowy w sytuacji wykrycia wady istotnej lub gdy koszt naprawy przewyższa wartość towaru.
– Gwarancja obejmuje: wady materiałowe ujawnione podczas eksploatacji i usterki wynikające z wadliwego wykonania towaru.
– Gwarancja nie obejmuje: części i podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, tj: filtrów, membranosmotycznych, grzałek, żarówek, baterii, akumulatorów, bezpieczników, żeli itp., uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z Instrukcją Obsługi, w szczególności uszkodzeń mechanicznych, termicznych itp., towaru noszącego ślady naprawy niewykonanej przez Gwaranta bądź autoryzowanego serwisanta Gwaranta, urządzenia do uzdatniania wody, którego instalacja nie została wykonana przez autoryzowanego serwisanta Gwaranta, urządzenia do uzdatniania wody, które nie było serwisowane w okresach wskazanych przez Gwaranta w Kalendarzu Obsługi Serwisowej urządzenia lub instrukcji obsługi towaru, kryształowego pucharu kieliszków, Magic Harmony, towaru wykonanego z porcelany, szkła, ceramiki, kosmetyków, OXY SPRAY, biżuterii, wyrobów włókienniczych, kawy, suplementów diety;
– Na towary wykonane ze stali szlachetnej: Cr/Ni 18/10, 304 lub 316L Gwarant udziela gwarancji wieczystej (bezterminowej), z wyłączeniem elementów tych towarów wyszczególnionych poniżej.
– Gwarancja terminowa obejmuje niżej wymienione towary bądź elementy towarów i udzielana jest na: 24 miesiące – urządzenie do uzdatniania wody Edelwasser, urządzeniaTherapyAir, cleanSymag, TurboHandy, vacSy, mixSy, Kuchenkę indukcyjną, ekspres Ze presso Café, elektroaparaty, noże do krojenia, zegarki, halogeny urządzeń pod marką BIOPTRON; wszystkie elementy pokrywy Syncro-
-Clik z wyłączeniem elementów wykonanych ze stali szlachetnej: Cr/Ni 18/10, 304 lub 316L, wskaźniki temperatury, zawory, elementy z tworzywa sztucznego, gumy, mechanizm zaciskowy kieliszków Magic Harmony; 36 miesięcy

- urządzenie do uzdatniania wody Aqueena Pro, urządzenia Tuttoluxo i Tuttosteamy; 

- 60 miesięcy - urządzenia medyczne pod marką BIOPTRON: Pro 1, MedAll, Bioptron 2;

– Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Kupującego, który jest wskazany w liście przewozowym lub – w przypadku zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej – oznaczony na dokumencie sprzedaży;


– W przypadku uznania istnienia wady lub usterki objętej gwarancją Gwarant dokona naprawy lub wymiany towaru na nowy w terminie 21 dni liczonych od dnia udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego towaru;
– Adresy punktów serwisowych Gwaranta zamieszczone są na stronie internetowej Gwaranta pod adresem www.zepter.pl, pod numerem Biura Obsług Klienta (22) 565 84 84 oraz pod nr Infolinii: (22) 230 99 40;
– Towar może być przyjęty do naprawy wyłącznie po przedstawieniu przez Kupującego niniejszej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu;
– Naprawa gwarancyjna dotyczy wyłącznie towaru w oryginalnej, nienaruszonej obudowie;
– Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do naprawy towarów zabrudzonych (nieoczyszczonych);
– Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ulepszeń technicznych oraz zmian w zakresie wzornictwa;
– Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi;
– Przed użyciem towaru należy szczegółowo zapoznać się z Instrukcją Obsługi, w szczególności z zasadami bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji.
– Gwarant szczególnie zaleca przeprowadzenie odpłatnego przeglądu technicznego pokrywy szybkowarowej Syncro-Clik po upływie 24 miesięcy od daty odbioru towaru;
– Gwarant zaleca Kupującemu zachowanie oryginalnego opakowania towaru, w celu skorzystania z niego w razie konieczności dostarczenia towaru do punktu serwisowego. W przypadku braku oryginalnego opakowania, Kupujący zobowiązany jest zapewnić reklamowanemu towarowi odpowiednie opakowanie, przy czym Gwarant zastrzega, że wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia towaru wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów w okresie gwarancyjnym lub w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Konsument winien, zgodnie z przepisami regulującymi daną instytucję prawną, z której ma zamiar skorzystać, złożyć reklamację w jednym z punktów serwisowych Sprzedawcy lub pod numerem Biura Obsługi Klienta. Konsument, w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, może posłużyć się formularzem reklamacyjnym sporządzonym zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w punktach serwisowych Sprzedawcy. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z formularza reklamacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaleca się Konsumentowi sformułowanie zgłoszenia reklamacyjnego w sposób pozwalający na rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji. Wadliwe towary Konsument winien dostarczyć na koszt Sprzedawcy: (i) do najbliższego punktu serwisowego Sprzedawcy lub (ii) wysłać je przesyłką kurierską bezpośrednio na adres Serwisu Centralnego Sprzedawcy, po uprzednim telefonicznym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru przesyłki. W przypadku urządzeń dostarczonych i zamontowanych przez Sprzedawcę Konsument może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio do autoryzowa- nego serwisanta Sprzedawcy, którego dane są przekazywane Konsumentowi wraz z dokumentacją zakupionego urządzenia. Po załatwieniu reklamacji Konsument zobowiązany jest do odbioru produktów na koszt Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszego wezwania do odbioru, które otrzyma od Sprzedawcy zgodnie z wybraną formą kontaktu, ustaloną w trakcie składania reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę zasadności reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, termin załatwienia reklamacji wynosi 21 dni od dnia udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego towaru, chyba że strony ustalą inny rozsądny termin niepowodujący nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl
Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].