PROMOCJE

------------------------
Pokaż wszystkie

NOWOŚCI

------------------------
Pokaż wszystkie

POLECAMY

1. Cena Łączna może być płatna na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób:
a) ze środków własnych Konsumenta:
 - przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank S.A. O/W-wa (dalej: Rachunek Bankowy Sprzedawcy) w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy,
 - w systemie paczka pobraniowa – gotówką, przy odbiorze towaru – zgodnie z ust.5, zdanie drugie do rąk przedstawiciela firmy kurierskiej,
b) w systemie ratalnym – ze środków uzyskanych z kredytu bankowego na pod- stawie odrębnej umowy kredytu zawieranej przez Konsumenta z Bankiem i na warunkach w niej określonych oraz dodatkowo – w przypadku zobowiązania się Konsumenta do uiszczenia wpłaty własnej – ze środków własnych Konsumenta wpłaconych na Rachunek Bankowy Sprzedawcy w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy i w wysokości zadeklarowanej przez Konsumenta w Umowie,
c) w systemie przedpłat miesięcznych płatnych na Rachunek Bankowy Sprzedawcy
– od 3 do 24 przedpłat, których ilość, wysokość i terminy zostaną uzgodnione przez strony w Umowie, przy czym pierwsza przedpłata zostanie uiszczona w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Wyboru sposobu uiszczenia Ceny Łącznej Konsument dokonuje poprzez oznacze- nie w Umowie jednego z ww. sposobów płatności.
3. W przypadku, gdy cena zakupu towaru jest wyższa niż 400,00 PLN (brutto), koszt dostawy towaru wliczony jest w cenę towaru - Cena Łączna.
4. W przypadku, gdy cena zakupu towaru jest niższa lub równa 400,00 PLN (brutto), Konsument zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty 15,00PLN (brutto) z tytułu kosztów dostawy towaru, a tym samym Cena Łączna obejmuje cenę towaru oraz ww. koszty dostawy.
5. Z zastrzeżeniem zdania następnego dostawa i wydanie towaru nastąpi po wpłacie na właściwy rachunek bankowy Sprzedawcy Ceny Łącznej – zgodnie z wybranym przez Konsumenta sposobem zapłaty w terminach wskazanych w Umowie, liczonych od daty wpływu na właściwy rachunek bankowy Sprzedawcy Ceny Łącznej. W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności w systemie paczka pobraniowa dostawa towaru nastąpi w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty zawarcia Umowy.
6. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Konsumenta w Umowie lub – w przypadku zmiany adresu – w zawartym przez strony aneksie.
7. W przypadku zakupu urządzenia do uzdatniania wody, montażu urządzenia dokonuje autoryzowany serwisant Sprzedawcy po uzgodnieniu z Konsumentem terminu montażu.
8. Za termin dokonania wpłaty uznaje się termin wpływu środków na właściwy rachunek bankowy Sprzedawcy.
9. Doradca Sprzedawcy nie jest upoważniony do pobierania jakichkolwiek płatności od Konsumenta.

Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl
Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].